പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനക്കായി

ജോൺസി കടമ്മനിട്ട

0 1,448

പാസ്റ്റർ സാം പനച്ചയിൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയാൽ (ഹാർട്ട്‌ അറ്റാക്ക്) ബിലീവേഴ്‌സ് ചർച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നു വിടുതലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക..

 

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...