പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനക്കായി

0 1,085

പാസ്റ്റർ കെ.എ. എബ്രഹാമിന്റ് മാതാവ് മേരിക്കുട്ടി അച്ചൻകുഞ്ഞ് (80) ശാരീരികമായി ക്ഷീണിതയും, രോഗത്താലും ഭാരപ്പെടുന്നു. ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു.

പാസ്റ്റർ. കെ.എ. എബ്രഹാം : +91 9447019627

പാസ്റ്റർ കെ.എ.തോമസ്

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!