പ്രാർത്ഥനാ ചങ്ങലയിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഭാരതത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ?

0 1,163
നാളെ രാവിലെ 6മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ചങ്ങലയിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഭാരതത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ? നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന യിൽ പങ്കുചേരുക. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി അര മണിക്കൂർ എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു പ്രാര്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്രകാരമാകാം. പ്രാർത്ഥന നാളെ (മാർച്  24) രാവിലെ 6 മുതൽ  ഞായർ (25) രാവിലെ 6വരെ യാണ്. ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ  രാജ്യത്ത് പീഡനം വര്ധിക്കുന്നു… ഡൽഹിയിൽ യാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു…
എസ്ഥേർ 4:14 “നീ ഈ സമയത്തു മിണ്ടാതിരുന്നാൽ..”

Download ShalomBeats Radio 

Android App  | IOS App 

പ്രാർത്ഥന ചങ്ങലയുടെ ഒരു കണ്ണിയായി നമുക്കും ചേരാം. വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭാരതം ദൈവം മഹത്വത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ പരിപൂര്ണമാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരെ ഈ പ്രാർഥനയിൽ പങ്കുചേർക്കുക.  ഒരു സംഘടനയുടെയും പ്രാർത്ഥന അല്ലിത്.  നമുക്ക് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ദൈവം മക്കൾക്ക്‌ ഒരുമിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി ഇടുവിൽ നിൽക്കാം
30 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക…രാജ്യത്തിനായി ഇടുവിൽ നിന്നു പ്രാര്ഥിക്കുക…..
യേഹേസ്കേൽ 22:30 ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതവണ്ണം അതിന്നു മതിൽ കെട്ടി എന്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിച്ചു; ആരെയും കണ്ടില്ലതാനും.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...