മറിയാമ്മ മത്തായി (87)നിതൃതയിൽ

0 426

മെഴുവേലി ശാരോൻ സഭാംഗം പമ്പക്കണ്ണിൽ മറിയാമ്മ മത്തായി (87)നിതൃതയിൽ പ്രവേശിച്ചു.സംസ്ക്കാരം 05/11/021 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8മണിക്ക് ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടവരുന്നതും,ശുശ്രൂഷകൾ ശേഷം 11മണിക്ക് മെഴുവേലി ശാരോൻ സഭാസെമിത്തേരിൽ സംസ്ക്കരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും.

A Poetic Devotional Journal

You might also like
Comments
Loading...